Πολιτική Ποιότητας / ISO 9001:2015

PDF

H Δικηγορική Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. είναι μία κορυφαία δικηγορική εταιρεία με τα κεντρικά της γραφεία να βρίσκονται στη Λάρνακα, την πόλη που φιλοξενεί το διεθνές αεροδρόμιο Κύπρου και ως τέτοια βρίσκεται το επίκεντρο των επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων.

 

Από την ίδρυσή της το 1980, η εταιρεία είναι ταχέως αναπτυσσόμενη με εκτεταμένη εμβέλεια, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους πελάτες της. Με μια διακεκριμένη ομάδα δικηγόρων και δικηγορικών υπαλλήλων, εμμένουμε στα υψηλότερα πρότυπα, διατηρώντας ένα περιβάλλον υψηλών επιδόσεων. Στοχεύουμε στην επίτευξη προσαρμοσμένων λύσεων χρησιμοποιώντας την ύψιστη τεχνογνωσία, ποιότητα και καινοτομία ώστε να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις ανάγκες των πελατών μας.

 

Η πολιτική της δικηγορικής εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., είναι να προσφέρει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες διασφαλίζοντας πάντοτε για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.

 

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της δικηγορικής εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με πεδίο εφαρμογής την «Παροχή νομικών υπηρεσιών» σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015. Φιλοδοξία και δέσμευση της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζει με άξονα:

 

  • Την ανασκόπηση και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της
  • Την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ’ επέκταση του Συστήματος Διαχείρισης
  • Τον προσδιορισμό των εξωτερικών και εσωτερικών παραμέτρων που καθορίζουν το Πλαίσιο Λειτουργίας του οργανισμού, το οποίο ενημερώνεται και αναθεωρείται με στόχο την αντιμετώπιση των επιχειρησιακών ρίσκων και την αξιοποίηση των ευκαιριών, λαμβάνοντας μέτρα όπου κρίνεται απαραίτητο
  • Τη διάθεση πόρων για την εξασφάλιση της κατάλληλης υποδομής και της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας κάθε τμήματος της εταιρείας
  • Την πλήρη ικανοποίηση των προσδοκιών και απαιτήσεων των πελατών
  • Την ενθάρρυνση, συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού έτσι ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα
  • Τη συνεχή ενημέρωση και προσπάθεια για κάλυψη των απαιτήσεων των εν ισχύ νομοθετικών διατάξεων, οδηγιών, και εφαρμοζόμενων προτύπων
  • Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη (αρμόδιες αρχές, προσωπικό και συνεργάτες)
  • Τη συμμόρφωση με την Κοινοτική και Κυπριακή νομοθεσία

 

Η επίτευξη των πιο πάνω γίνεται με τον καθορισμό μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων και δεικτών παρακολούθησης που καλύπτουν το σύνολο των διεργασιών του οργανισμού μας. Η αξιολόγηση αυτών των στόχων πραγματοποιείται κατά τις ετήσιες ανασκοπήσεις της διοίκησης.  

 

Η παρούσα πολιτική αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το προσωπικό της εταιρείας.  

 

_____________________

Γενικός Διευθυντής