Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, το νομικό σύστημα της Κύπρου έχει βιώσει μια τεράστια επιρροή τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους Νόμους που την διέπουν. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό έχει σε πολλές περιπτώσεις, προσφέρει βιώσιμες λύσεις για την αναδυόμενη ανάγκη εναρμόνισης της Κυπριακής νομοθεσίας με το κεκτημένο της ΕΕ, καθώς και την απαιτούμενη προσαρμογή των νομικών προσώπων για την ανάπτυξη αυτής της νέας τάξης.

Επιπλέον, έχουμε εκπροσωπήσει πελάτες σε διάφορα νομικά όργανα και τους οργανισμούς σε διάφορες περιπτώσεις που αφορούν ζητήματα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μερικά από τα οποία περιλαμβάνουν τους τομείς της νομοθεσίας της Ε.Ε. Ανταγωνισμού, Δίκαιο Ε.Ε. για την απασχόληση, περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ε.Ε., Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΕ, Δίκαιο Μετανάστευσης της Ε.Ε. και πολιτική και ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.